Firma uczestniczy w projekcie: Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia i utrzymania bieżącej działalności, na skutek wystąpienia epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 206 660,16 zł

Brak wyników.

Menu